รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ปฏิบัติงาน :
  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 • เปิดรับสมัคร :
  10 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  12 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศหญิงหรือชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  2. สำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก
  3. สำเร็จการศึกษาในระดับริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)
  4. สำเร็จคุณวุติในหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย ๒ ปริญญา
  5. มีคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ในคุณภาพตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากำหนด
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดการภัยพิบัติ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษในภาคอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานต่างๆในภาคอุตสาหกรรม
  • สารมารถพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
  1. สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาที่วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • งานด้านการเรียนการสอน ตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ โดยประกอบไปด้วยวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
  • งานด้านการวิจัย และบริการวิชาการ
  • งานลักษณะอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • นำเสนอประวัติการทำงานและผลงาน (๑๕ นาที)
  • นำเสนอแผนงานวิจัยที่สนใจ และเป้าหมายที่จะดำเนินการในอนาคต (๑๕ นาที)
  • สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (๑๕ นาที)
  • คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน   ๓๒,๔๕๐ บาท   
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนประกันสังคม/สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สิทธิ์การรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย / การตรวจสุขภาพประจำปี
  • ห้องพักบุคลากรของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หมายเหตุ :
  https://old-ka.mahidol.ac.th/th_older/news/newsFILE/20220913100338_1.pdf
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0822521583
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :