รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเทศสัมพันธ์ (คุณวุฒิปริญญาตรี)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวิเทศสัมพันธ์
 • เปิดรับสมัคร :
  17 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  9 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  26 กันยายน 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น : กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 40 ปี
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปลได้เป็นอย่างดี
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1) โครงการทุนส่งเสริมและสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศระดับสากลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Siriraj International Visiting Scholar)

  - จัดทำโครงการขออนุมัติในหลักการและค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในโครงการ

  - ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการไปยังภาควิชาต่างๆ

  - อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เชี่ยวชาญอาคันตุกะในเรื่องต่างๆ เช่น รถรับ-ส่งจากสนามบิน-ศิริราช จองห้องพัก  และการต่ออายุวีซ่า

  - ดูแลรับผิดชอบเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายที่ใช้ในโครงการทั้งหมด

  - ประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  2) ข้อมูลการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์

  - ประสานงานกับภาควิชาต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากภาควิชาในการจัดกิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์

  - รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงาน

  3) ประชุมวิชาการประจำปี

   ประสานงานกับวิทยากรต่างชาติและผู้ประสานงานภาควิชาที่เกี่ยวข้อง

  - ประสานงานในการจองห้องพัก และรถรับ-ส่งจากสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน

  - ประสานงานกับงานวิชาการในด้านเอกสารต่างๆ เช่นเอกสารการเบิกเงิน

  4) One Stop Service

  - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและนอกคณะฯ

  - เป็น Gateway ในการติดต่อและให้การบริการชาวต่างชาติทุกระดับ ได้แก่ นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัยแพทย์ หรืออาจารย์ชาวต่งชาติ

  - จัดทำฐานข้อมูลและวางระบบการดูแลนักศึกษาต่างชาติ

  - จัดปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ

  - ให้ข้อมูลและแนะนำสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่นักศึกษาต่างชาติ

  - ประสานงานและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ กรณีเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ

  - ให้คำแนะนำและประสานงานหรืออำนวยความสะดวกในการมาศึกษาหรือปฏิบัติงาน เช่น ให้ความช่วยเหลือหรือแนะนำการต่ออายุวีซ่า การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา การจัดหาหอพัก

  - ดูแล ให้คำปรึกษานักศึกษาทุกระดับหรืออาจารย์ชาวต่างชาติที่มาติดต่อกับคณะฯ

  - ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่างชาติ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ

  - จัดเตรียมข้อมูลเพื่อลงประชาสัมพันธ์ใน Website และ Facebook ของหน่วยงาน

  5) ประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่

  - จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์จากต่างประเทศ 

  - จัดพิธีการต้อนรับอาคันตุกะต่างชาติที่มาเยี่ยมเยียนคณะ 

  - จัดการศึกษาดูงานหรือปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศให้แก่ผู้บริหารของคณะฯ

  - แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน : ความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ค่าทำงานล่วงเวลา
  7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  10. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :