รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานนโยบายและแผน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
 • เปิดรับสมัคร :
  22 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  10 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.  คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาการบัญชี  สาขาการเงินการธนาคาร  สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ 

  ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฏระเบียบ  ข้อบังคับด้านการเงินและการคลัง  ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

  ๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

            ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนงบประมาณประจําปี ติดตามการใช้งบประมาณ ทั้งงบประมาณสถาบันฯ และมูลนิธิรามาธิบดีฯ รวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลการใช้งบประมาณเสนอต่อคณะอนุกรรมการงบประมาณสถาบันฯ บริหารจัดการงบประมาณกลางปี ออกใบจองงบประมาณ หมวดงบลงทุน (รายการครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) และเป็นที่ปรึกษาด้านงบประมาณให้แก่หน่วยงาน 

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์
  สอบข้อเขียน ความรู้ทั่วไป และ สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Word และ Excel 
  สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือนคุณวุฒิ ปริญญาตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • เงินเดือนคุณวุฒิ ปริญญาโท ขั้นต่ำ 23,440 บาท
  • + ค่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน 
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-839-5030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :