รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเทศสัมพันธ์ (คุณวุฒิปริญญาตรี - โท)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวิเทศสัมพันธ์
 • เปิดรับสมัคร :
  17 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  9 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  26 กันยายน 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านงานวิเทศสัมพันธ์, การทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือ Website, การใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ วีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว หรือความสามารถทางด้านภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือจบการศึกษาระดับมหาบัณฑิตด้านภาษาอังกฤษ การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น : กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 40 ปี
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปลได้เป็นอย่างดี
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  นักวิเทศสัมพันธ์ (Media)
  หน้าที่รับผิดชอบและขอบข่ายของงาน
  1) ประสานงานโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ภาคภาษาอังกฤษของคณะฯ
  - เป็นผู้ประสานงานหลักในการ ดูแล พัฒนา สร้างเนื้อหา ออกแบบ website คณะฯ ภาคภาษาอังกฤษ
  - สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก โดยการจัดพิมพ์เอกสารแนะนำคณะฯ และการจัดพิมพ์วารสารข่าวสารรายไตรมาส รวมถึงพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ภาคภาษาอังกฤษทุกรูปแบบ เช่น Website, Internet, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อโสตทัศน์
  - การจัดทำภาพยนตร์แนะนำสถานที่หรือบุคคล และลงผ่าน Youtube.com หรือ TV channel ต่างๆ
  - การลงข้อมูลข่าวสารคณะฯ ผ่านสื่อ Social Media
  - ตัดต่อรูปภาพ/วีดีโอ สำหรับการประชาสัมพันธ์
  - ดำเนินการพัฒนารูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์ และรวบรวมฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของคณะฯ อย่างเป็นระบบ 

  2) ประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
  - จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์จากต่างประเทศ 
  - จัดพิธีการต้อนรับอาคันตุกะต่างชาติที่มาเยี่ยมเยียนคณะ 
  - จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบัน
  - จัดการศึกษาดูงานหรือปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศให้แก่ผู้บริหารของคณะฯ
  - แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
  - การรวบรวมและจัดทำข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบรายงาน และการเผยแพร่ข้อมูลและรูปภาพผ่านสื่อต่างๆ 


  3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  - จัดหลักสูตรฝึกอบรมภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรคณะฯ (One Stop Service)
  - ดูแลนักศึกษาหรือแขกจากต่างประเทศที่มาปฏิบัติงานในคณะฯ (Inbound)
  - นำข้อมูลต่างๆ ไปวิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อกำหนดเป้าหมายโครงการอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไปได้
  - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน : ความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท คุณวุฒปริญญาโท 23,440 บาท
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ค่าทำงานล่วงเวลา
  7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  10. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :