รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักเทคนิคการแพทย์ (ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • เปิดรับสมัคร :
  15 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  2 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง     
  - เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
  - อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
  - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์  
  - มีใบประกอบวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์

  ประสบการณ์/ทักษะ            
  - ผ่านการประเมินความสามารถในการรายงานผลและการตรวจสอบผลการวิเคราะห์
  - มีทักษะในการสื่อสาร รับฟัง และชี้แจงผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
  - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - สามารถทำงานนอกเวลาได้
  - สามารถทำงานได้ในสภาวะที่มีแรงกดดันสูง ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
  - มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น
  - หากมีประสบการณ์ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ       
  - ให้คำแนะนำวิธีเพื่อทำการเก็บสิ่งส่งตรวจแก่ผู้มารับบริการ ในกรณีที่ต้องเก็บด้วยตนเอง
  - ทำการเจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจของผู้มารับบริการงานเทคนิคการแพทย์
  - ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการงานเทคนิคการแพทย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  - ทำหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
  - ทำการควบคุมคุณภาพภายใน (IQC) และภายนอก (EQC) และเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (ILC) ตามวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้
  - ทำการรายงานผลและตรวจสอบผลตรวจวิเคราะห์ที่รับผิดชอบ
  - บันทึกและเก็บรักษาข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ให้ครบถ้วน
  - จัดทำเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  - ให้คำแนะนำและประสานงานผู้ใช้บริการเกี่ยวกับงานตรวจวิเคราะห์ที่รับผิดชอบ
  - ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์
  - ฝึกอบรมและประเมินผลนักศึกษาฝึกงานและบุคลากรทางการแพทย์
  - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี เดือนละ ๒๐,๐๙๐ บาท
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  การตรวจสุขภาพประจำปี
  เงินเพิ่มเติมใบประกอบวิชาชีพ
  ค่าทำงานล่วงเวลา
  ประกันสังคม
  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  เงินชดเชย

 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4371 ต่อ 2824
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ