รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานสารสนเทศ
 • เปิดรับสมัคร :
  16 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.  คุณวุฒิปริญญาโท  ทางด้านภูมิศาสตร์  ภูมิสารสนเทศ  เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ    
  คอมพิวเตอร์  สิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ๒.  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

  ลำดับที่

  ประเภทคะแนนทดสอบ

  คะแนน

  IELTS (Academic Module)

  TOEFL IBT (Internet Based)

  ๒๙

  TOEFL- ITP

  ๓๙๐

  TOEFL- CBT

  ๙๐

  TOEIC

  ๔๐๐

  MU GRAD Test

  ๓๖

  MU-ELT

  ๕๖

  .

  ๓.  มีความรู้  และมีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

  ๔.  มีความสามาถในการใช้โปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ เช่น Arc GIS, ERDAS, IMAGINE, RemoteView, ENVI, SOCET GXP, Open EV, Opticks, Orfeo toolbox เป็นต้น

  ๕.  พัฒนาระบบบริการด้านภูมิสารสนเทศ  เช่น Web Map App และ/หรือ Enterprise Spatial Database โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศต่าง ๆ เช่น OpenLayers, Leaflet, Mapbox, GeoServer, MapServer, PostGIS, SpatiaLite, ArcGIS Server เป็นต้น

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.  ติดตั้ง ให้คำแนะนำ และพัฒนาคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น
       ArcGIS, QGIS, GRASS GIS หรือ  SAGA GIS  เป็นต้น

  ๒.  ติดตั้ง ให้คำแนะนำ และพัฒนาคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์การรับรู้จากระยะไกล เช่น IDRISI,
        ERDAS IMAGINE, RemoteView, ENVI, SOCET GXP, OpenEV, Opticks, Orfeo
        toolbox เป็นต้น

  ๓.  บำรุงรักษา ให้คำแนะนำ การใช้งานอากาศยานไร้คนขับ  ตลอดจนพัฒนาคู่มือซอฟต์แวร์
        ประมวลผลข้อมูลภาพจากโดรน เช่น Pix4Dmapper Pro หรือ WebODM  เป็นต้น

  ๔.  พัฒนาระบบบริการด้านภูมิสารสนเทศ  เช่น Web Map App และ/หรือ Enterprise
        Spatial Database โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศต่าง ๆ เช่น OpenLayers, Leaflet,
        Mapbox, GeoServer, MapServer, PostGIS, SpatiaLite, ArcGIS Server เป็นต้น

  ๕.  ประสานและดำเนินงานความร่วมมือด้านภูมิสารสนเทศระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งใน  
       ระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก เช่น แผนความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้าน
       การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่าง
       สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) กับ
       มหาวิทยาลัยมหิดล

  ๖.  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  วุฒิปริญญาโท  ๒๓,๔๔๐  บาทต่อเดือน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 4415000 ต่อ 1119, 1126-1127
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :