รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคองคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  17 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  28 กันยายน 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ 
  • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD Test ไม่น้อยกว่า 36 คะแนน 
  • มีใจรักงานบริการ คิดในเชิงบวก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยระยะประคับประคองและครอบครัว/ผู้ดูแล
  • ประเมินและวินิจฉัยปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยระยะประคับประคองได้อย่างครอบคลุม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ
  • ให้การตอบสนองตามปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยระยะประคับประคองและครอบครัว/ผู้ดูแล
  • กำหนดเป้าหมาย เน้นการดูแลเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้ป่วยโดยใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะ เช่น การให้คำปรึกษา การสร้างพลังอำนาจ
  • ให้การบำบัดทางการพยาบาลในปัญหาทางคลินิก
  • ประเมิน เฝ้าระวัง ประสานงานและจัดการกับปัญหาที่พบอย่างต่อเนื่อง
  • เป็นที่ปรึกษาแก่ผู่ป่วย ครอบครัว/ผู้ดูแล ในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง (telephone counseling 24 ชั่วโมง)
  • เตรียมความพร้อมของผู้ป่วย ครอบครัว/ผู้ดูแลในการเผชิญความตายและการสูญเสีย
  • ติตตามให้การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเสียชีวิตและติดตามดูแลครอบครัวผู้ป่วยจนสามารถปรับตัวกับการสูญเสียได้
  • เป็นที่ปรึกษาแก่พยาบาลและทีมงานในการจัดการปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนในการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง
  • มีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตร และจัดอบรมต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง
  • มีส่วนร่วมในการกำหนดผลลัพธ์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปริญญาตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)
  • เงินค่าวิชาชีพ 2,500 บาท
  • เงินค่าประสบการณ์ 1,000 - 2,000 บาท
  • เงิน พ.ต.ส. 1,000 - 2,000 บาท

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0926044455 , 02-201-2585 ต่อ 146-148 ,153-154
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :