รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (คุณวุฒิปริญญาตรี - โท)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยขับเคลื่อนคุณค่าการบริการ (Value Driven Care Unit)
 • เปิดรับสมัคร :
  18 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  9 กันยายน 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  16 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  4 ตุลาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การทำงาน ด้านงานพัฒนาคุณภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิ ปริญญาตรี - โท ทุกสาขา (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น : กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43)
  3. อายุระหว่าง 28 - 35 ปี
  4. หากมีประสบการณ์การทำงาน ด้านงานพัฒนาคุณภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. การวิเคราะห์ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทางด้านการบริการผู้ป่วย และนำเสนอผลการวิเคราะห์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ, พัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลมุ่งสู่ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence), เชื่อมโยงสารสนเทศในการให้บริการผู้ป่วย (Big data) และพัฒนากระบวนการติดตามและรายงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์

  2. การออกแบบกระบวนการและพัฒนา นวัตกรรมบริการ จัดทำโครงการ โดยสามารถวางแผน ออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมบริการต้นแบบระบบบริการแก่หน่วยงานต่างๆ รวมถึงการติดตาม สนับสนุนหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาระบบการทำงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ เช่น การทำ OKR ใน OPD ER แพทย์เวร และ OPD Trauma, ช่วยดำเนินการเบิกจ่ายตาม TOR และระเบียบพัสดุ, ร่วมจัดทำโครงการออกแบบระบบบริการร่วมกับหน่วยงานภายใน และองค์กรภายนอก ในรูปแบบ Open source innovation : project 5G Smart Hopital, พัฒนากกระบวนการให้บริการผู้ป่วยผ่าน Telemedicine, พัฒนากระบวนการให้บริการพิเศษ เช่น บริการ Drive-thru เจาะเลือด บริการเจาะเลือดผู้ป่วยที่บ้าน Lab Move บริการ Drive-thru Swab และพัฒนา Logistic supply chain mangement

  3. งานด้านสื่อสารองค์กร ติดต่อประสานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

  4. งานสอนและการศึกษาดูงาน เป็นวิทยากรและ/หรือผู้ช่วยวิทยากรให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ Lean, desing thinking เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ
  เช่น งานประชุมวิชาการ HA Forum, Youtube เป็นต้น

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน : ความรู้ด้านการใช้ Excel, Google sheet, PowerPoint และการเขียนโครงการ

  สอบปฏิบัติ : ทดสอบปฏิบัติงานจริง

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท คุณวุฒิปริญญาโท 23,440 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ค่าทำงานล่วงเวลา
  7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  10. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :