รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  วิทยาลัยราชสุดา
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาหูหนวกศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  18 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  26 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  20 ตุลาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ด้านเลขานุการ หรือการจัดการและธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

          ๑.   คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบริหารและการจัดการ การจัดการ การเลขานุการ

          ๒.   อายุไม่เกิน ๔๕ ปี นับถึงวันรับสมัคร

          ๓.   เพศหญิง หรือ เพศชาย (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นมาแล้ว)

          ๔.   มีความรู้ ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานในการปฏิบัติงานบริหารจัดการข้อมูล การบริหารจัดการงาน โดยใช้เครื่องมือทางสังคมออนไลน์

          ๕.   หากมีประสบการณ์ด้านเลขานุการ หรือการจัดการและธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

          ๑.   เลขานุการหัวหน้าภาควิชา เช่น การเตรียมเอกสารการประชุม การประสานงานนัดหมาย ฯลฯ

          ๒.   การจัดการเอกสาร และงานธุรการ เช่น ลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อเสนอก่อนหลัง พิจารณากลั่นกรองหนังสือโดยตรวจทานว่าผ่านกระบวนการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระบบก่อนเสนอลงนาม ตรวจทานการสั่งงาน และลงนามของหัวหน้าภาควิชาก่อนส่งคืนหน่วยงาน ค้นหาและให้ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจลงนาม เข้าร่วมประชุม การร่าง พิมพ์หนังสือ ฯลฯ

          ๓.   บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมของภาควิชา

          ๔.   งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

          ๑.   คัดเลือกจากใบสมัคร

          ๒.   สอบข้อเขียน

          ๓.   สอบปฏิบัติด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

          ๔.   สอบสัมภาษณ์         

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐  บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ๐ ๒๘๘๙ ๕๓๑๕ - ๙ ต่อ ๑๒๓๒
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :