รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (การให้บริการและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยนานาชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  19 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  20 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  27 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาด้านสารสนเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 400 คะแนน หรือเทียบเท่า)
  • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวเอง (Problem Solving Skill)
  • ทำงานเป็นทีม หรือ เดี่ยว เพื่อส่งงานให้ตรงตามวันที่กำหนด
  • ทำงานเป็นระบบ พร้อมเรียนรู้อะไรใหม่ๆ
  • สามารถทำงานนอกเวลาและในวันหยุดราชการได้ในบางครั้ง
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  -ให้บริการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

  -ให้บริการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน

  -ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบ printing solution โดยให้บริการนักศึกษา, อาจารย์ และพนักงาน

  -ให้บริการอาจารย์ และพนักงาน ในกรณีมีปัญหาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

  -ตอบคำถาม และแนะนำด้านสารสนเทศ ผ่านช่องทาง online เช่น Line official @MYMUIC, Social Network อื่นๆ

  -ดูแลระบบ เครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)

  -ดูแลระบบโทรศัพท์ดิจิตอล (IP-Phone)

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  การสอบภาคปฏิบัติและการสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  22,150-28,795

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-700-5000 ต่อ 1612, 1118, 094-362-4194
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :