รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานเทคโนโลยีการศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารการศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  22 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  16 กันยายน 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  23 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  29 กันยายน 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/ศิลปศาสตรบัณฑิต/เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา ดิจิทัลอาร์ตส์ การออกแบบสื่อดิจิทัล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ในการออกแบบและการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) และห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
  3. หากมีความรู้ หรือประสบการณ์ในการออกแบบสื่อการสอน สื่อประกอบบทเรียน/รายวิชาออนไลน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. หากมีความรู้ ประสบการณ์ด้านการผลิต ออกแบบ ถ่ายทำ และตัดต่อวิดีโอ โมชันกราฟฟิก และสื่อมัลติมีเดียสำหรับการเรียนการสอน สามารถใช้ซอฟต์แวร์สำหรับตัดต่อวิดีโอ เช่น Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ระบบ Content Management System และ Learning Management System เป็นอย่างดี
  6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร)
   หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                              IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน       หรือ

                                              TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน    หรือ

                                              TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน หรือ

                                              TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน    หรือ

                                              TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ

                                              MU GRAD Test                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน    หรือ

                                              MU - ELT                                   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

         7. มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดีและมีจิตบริการ

         8. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น อดทน เสียสละ แก้ไขปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

         9. มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล สรุปผลข้อมูล การนำเสนอ และจัดทำรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ในระดับดี

         10. มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารจัดการระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบการจัดการเว็บไซต์ 
  2. รับผิดชอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  3. บริหารโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล
  4. ออกแบบและทำจัดสื่อ โปสเตอร์ แบรนด์เนอร์ ถ่ายภาพ ตัดต่อวีดิโอ
  5. ค้นคว้า ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมออนไลน์ต่าง ๆ สำหรับการจัดการเรียนการสอน ทำสื่อการสอน สื่อประกอบบทเรียน/รายวิชาออนไลน์ พร้อมทั้งเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20,090.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-4574 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :