รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้อำนวยการกอง (กองบริหารการศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารการศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  22 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  19 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  2.2 มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ข้อ 2 ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และต้องมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้ง คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง
  ของหัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2556 ดังนี้

                              2.1 ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญา หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
  ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

                              2.2 มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี

                               2.3 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา

                              2.4 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) หรือข้าราชการพลเรือน
  ในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล

                                     กรณีเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

                              2.5 กรณีเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย หรือมิได้เป็นบุคลากรตามข้อ 2.4 หากได้รับ
  การคัดเลือก จะต้องบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา

                              2.6 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหาร

                                      2.6.1 กรณีเป็นบุคลากรตามข้อ 2.4 ให้ยื่นหลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหาร
  ที่มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการหรือรับรอง

                                      2.6.2 กรณีเป็นบุคลากรตามข้อ 2.5 ให้ยื่นหลักฐานการผ่านอบรมหลักสูตรนักบริหาร

                                                 2.6.3 กรณีผู้ได้รับคัดเลือกยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหาร จะแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทน
  ในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก และให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหาร ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

                         2.7 มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

                              2.7.1 กรณีเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ตามข้อ 2.5 ต้องยื่นหลักฐานคะแนนผล
  การทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน
  2 ปี นับจนถึงวันที่ปิดรับสมัคร โดยมีผลคะแนน
  การทดสอบ
  ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ
  ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่
  2) พ.ศ. 2560 ดังนี้

                                      - คะแนน IELTS (Academic Module)        ไม่ต่ำกว่า       3       คะแนน

                                      - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based)      ไม่ต่ำกว่า       29      คะแนน

                                      - คะแนน TOEFL-ITP                               ไม่ต่ำกว่า       390    คะแนน

                                      - คะแนน TOEFL-CBT                             ไม่ต่ำกว่า       90      คะแนน

                                      - คะแนน TOEIC                                     ไม่ต่ำกว่า       400    คะแนน

                                      - คะแนน MU GRAD Test                        ไม่ต่ำกว่า       36      คะแนน

                                      - คะแนน MU-ELT                                   ไม่ต่ำกว่า       56      คะแนน

                                      ทั้งนี้ ต้องยื่นหลักฐานคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้ารับการนำเสนอวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการสรรหาตามที่กำหนดไว้ หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการเข้าสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือก

              2.7.2 กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป และมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา หากคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) จากประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการให้สามารถยกเว้นการใช้คะแนนภาษาอังกฤษได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกอง ได้แก่ รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน บริหารบุคลากรในกองบริหารการศึกษา

  2. วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ติดต่อประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไขติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในกองบริหารการศึกษา

  3. วิเคราะห์จัดทำแผนปฏิบัติงานและจัดทำแผนให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และพันธกิจ
  ของมหาวิทยาลัย

  4. พัฒนาการจัดทำหลักสูตร การประเมินการเรียนการสอน การประเมินนักศึกษา และการประเมินหลักสูตร

  5. พัฒนางานด้านประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา ระบบลงทะเบียนนักศึกษาและการประมวลผลการศึกษา

  6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลนักศึกษา

  7. พัฒนาการให้บริการที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง

  8. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา

  9. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและภารกิจของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ข้อ 9 เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการจะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการสรรหา โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประสบการณ์ทำงาน ผลงาน รวมทั้งการนำเสนอวิสัยทัศน์และการให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการสรรหา โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษาและค่าประสบการณ์ พร้อมเงินประจำตำแหน่งตามที่กำหนด

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6390, 02-849-6296 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ