รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
 • เปิดรับสมัคร :
  22 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  13 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  3 ตุลาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  30 กันยายน 2565
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  2. หาเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

  3. สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  โดยย่อ

  1. ปฏิบัติหน้าที่เปิด-ปิด ทำความสะอาดพื้นที่ของสำนักงาน สถานที่ ทรัพย์สินของศูนย์ผลิตยาและวัสดุทางทันตกรรม และควบคุมการทำความสะอาด
  ของแม่บ้านบริเวณห้องคลังวิทยาศาสตร์และสารเคมี

  2. ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ให้ปราศจากเชื้อ และควบคุมการทำงานของเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต รวมถึงการตรวจสอบความพร้อมของสารเคมี บรรจุภัณฑ์ ฉลากยา ให้เป็นไปตามเอกสารควบคุมการผลิตยาและสารทางทันตกรรม

  3. บรรจุยาและขวดยาสำหรับการขนส่ง ติดฉลาก พร้อมบันทึกข้อมูลการใช้บรรจุภัณฑ์ และข้อมูลการขนส่งยาเข้าคณะ

  4. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมที่งานแสดงสินค้า (ปีละ 2 ครั้ง)

  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์, ทดลองปฏิบัติงาน 1 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                      11,500  บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 785 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์     

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (กรณีปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน)

  - ตรวจสุขภาพประจำปี

  - ประกันสุขภาพกลุ่ม

  - ฯลฯ

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าสำเนาเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572 หรือ 7541
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ