รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  19 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี (โปรดแนบหนังสือรับรองการทำงาน)
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

  2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือสาขาการพยาบาลการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

  3. มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี (โปรดแนบหนังสือรับรองการทำงาน)

  4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี

  5. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์เกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3  (ใบ สด.8)

  6. มีความรับผิดชอบสูง และพร้อมพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

  7.มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
  อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี และต้องมีอายุคะแนนคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน จนถึงวันปิดรับสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. คัดกรองและประเมินความเสี่ยงอาการแรกรับของผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการทุกราย

  2. บันทึกสัญญาณชีพ/หัตถการทางทันตกรรมผู้ที่เข้ามารับบริการในระบบทุกราย และออกใบนัดหมายแก่ผู้ที่เข้ามารับบริการ

  3. ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการระหว่างรอเข้ารับการรักษา และให้ความรู้ภายหลังสิ้นสุดการรักษาแก่ผู้ป่วยทุกราย

  4. ประสานงานกับทันตแพทย์, ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมเกี่ยวกับการรักษาเพื่อการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  5. เป็นผู้นำในการซ้อมแผนกรณีฉุกเฉิน

  6. ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย และลงข้อมูลในระบบ SSB

  7. ติดต่อประสานงานส่งต่อผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการระหว่างหน่วยงานประสานสิทธิการรักษาของผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ

  8. ลงรับผู้ป่วยเข้าระบบ ปริ้นใบสลิป และพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น Treatment record, ใบรับรองแพทย์, ใบเซ็นยินยอม, ใบสั่งยา

  9. จัดเตรียมเอกสารสำนักงาน และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้รับบริการ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                             คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์          การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม),รักษาพยาบาลทาง ทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท),ตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ,เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์,สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit) และประกันสุขภาพกลุ่ม

 • หมายเหตุ :
  หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :