รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  24 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  2 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุ ๒๑ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓๕ ปี
  2. เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาจิตวิทยา, สาขาศิลปศาสตร์, สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องใช้ในงานการศึกษา เช่น google classroom, google form, Zoom meeting
  5. มีความสามารถในการเขียนโครงการ จัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ
  6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการแก้ปัญหา ทำงานเป็นทีมได้ดี และมีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงานที่ดี
  7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สื่อสารได้
  8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินการงานที่เกี่ยวข้องกับ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการนำร่อง OBEC – MUMT ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. ดำเนินการงานที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารังสีเทคนิค
  3. จัดทำและดูแลระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า และดำเนินการงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่า
  4. จัดกิจกรรมจากศิษย์เก่าเพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่าเข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานแก่ศิษย์ปัจจุบัน
  5. ดูแลกิจกรรมในโครงการบ่มเพาะความเป็นเลิศทางอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
  6. ดำเนินการระบบดูแลนักศึกษาทั้งทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ
  7. จัด ติดตาม ต่อยอด กิจกรรมพิเศษที่เพิ่มจากกิจกรรมประจำปีสำหรับนักศึกษา
  8. ดูแลระบบการเงินของงานกิจการนักศึกษา
  9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากผลการสัมภาษณ์ ผลการทำแบบทดสอบ และ ผลการทดลองปฏิบัติงาน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท

  - ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน ถ้าไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4414371 ต่อ 2824
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ