รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  กองกิจการนักศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  24 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  9 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  16 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  23 กันยายน 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  เพศหญิง จบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ เศรษฐศาสตร์,สถิติ,บริหารธุรกิจ

  ๒.  อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

  ๓.  สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบาย และการวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน,ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ให้บรรลุตามเป้าหมาย

  ๔.  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการกำกับดูแลหรือจัดกิจกรรมนักศึกษา และชื่นชอบในงานกิจกรรม นักศึกษา

  ๕.  สามารถพูดโต้ตอบ เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้

  ๖.  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office  ได้ดี

  ๗.  เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่สูบบุหรี่ และติดยาเสพติดให้โทษ

  ๘. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
  นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานด้านนโยบายและแผน ประกอบด้วย

               ๑.๑ การวิเคราะห์นโยบาย และการวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน,ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ให้บรรลุตามเป้าหมาย

  ๑.๒  เก็บบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ , กรอกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

                ๑.๓  ประสานงาน รวบรวมรายการค่าใช้จ่ายในการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

               ๑.๔  บันทึกข้อมูลการจัดเก็บเงินกองทุนกิจการนักศึกษา

               ๑.๕  รวบรวมรายการขอกันเงิน โดยประสานงานกับกองคลัง

       ๒. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

           ได้แก่ งานด้านการจัดประชุมของกองกิจการนักศึกษา เช่น ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา,
  ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษาและทีมบริหารกองกิจการนักศึกษา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท 23,440.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-4508 วันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :