รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  สัตวแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • ปฏิบัติงาน :
  ณ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สำนักงานผู้อำนวยการ
 • เปิดรับสมัคร :
  30 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  10 ตุลาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบันที่ได้รับการรับรอง และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ที่ออกโดยสัตวแพทยสภา

  ๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร

  ๓. มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงและการผลิตสัตว์ทดลอง

  ๔. ผ่านการอบรมการขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (สพสว. วช.) 

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. งานด้านสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

      ๑.๑ พัฒนาหน่วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ สพสว. วช. มาตรฐาน AAALAC และสอดคล้องกับ Guide for the care and use of laboratory animals สำหรับสัตว์ทุกประเภทที่มีการเลี้ยงและใช้งาน

      ๑.๒  รับผิดชอบวางแผน ควบคุม และดูแลการผลิตและการเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

      ๑.๓ ปฏิบัติการ และหัตถการกับตัวสัตว์ที่ต้องใช้ความชำนาญทางสัตวแพทย์

      ๑.๔ ดำเนินการให้มีการป้องกันโรคและชีวนิรภัยสำหรับสัตว์

      ๑.๕ จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures; SOPs) ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

  ๒. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

          ๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากเอกสารการสมัคร

          ๒. สอบสัมภาษณ์ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ : ปริญญาตรี ๒๔,๑๔๐.- บาท

  สวัสดิการ : มีประกันสังคม เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล  ๒๐,๐๐๐.- บาท/ปี

   

  หมายเหตุ : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ให้ตรวจสอบการแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) เป็น PDF file มาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ปรากฎหรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจะไม่รับพิจารณา

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๒ ๔๔๑ ๑๐๑๔ ติดต่อคุณณัฐนรี คล้ำพงษ์
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :