รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  23 พฤศจิกายน 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  15 ธันวาคม 2560
 • วันที่นัดหมาย :
  5 มกราคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  27 มกราคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ Website และมีความคิดสร้างสรรค์ด้านงาน Graphic Designเป็นอย่างดี
  3. มีความรู้ ทักษะความสามารถพัฒนาระบบด้วย PHP, CSS, MySQL, JavaScript
  4. มีความรู้ในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารและเครื่องแม่ข่าย เช่น ระบบ LAN, Server เป็นต้น
  5. มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบ Website และ Graphic Design เช่น Adobe Photoshop, Illustrator, Dreamweaver หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
  6. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                                  IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ

                                                  TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

                                                  TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

                                                  TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ

  TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

  MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน

  1. หากมีประสบการณ์ในการออกแบบและจัดทำ Website สื่อสิ่งพิมพ์ โบรชัวร์ วารสารและงานกราฟฟิกอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
  3. สามารถทำงานในสภาวะกดดันหรือทำงานหลายโปรเจ็คได้
  4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถทำงานนอกเวลาราชการได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ Carbon Footprint และฐานข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. ออกแบบ พัฒนา ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ทันสมัยและพร้อมเข้าใช้งานอยู่เสมอ
  3. ออกแบบ จัดทำ สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
  4. จักทำ Art work ป้ายแบคดรอปเพื่อใช้สำหรับงานประชุมสัมมนาต่างๆ
  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ

    ๒. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ ปริญญาตรี ๑๙,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6281
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ