รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  คนสวน
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  23 พฤศจิกายน 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  15 ธันวาคม 2560
 • วันที่นัดหมาย :
  19 มกราคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประถมศึกษา
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. เพศชาย 

  ๒. อายุระหว่าง ๒o – ๔๕ ปี

  ๓. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษา

  ๔. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  สามารถปฏิบัติงานกลางแจ้งได้

  ๕. มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. งานตัดแต่งพืชพรรณต่างๆ เช่น งานตัดหญ้า งานตัดแต่งต้นไม้

  ๒. งานบำรุงรักษาพืชพรรณ  เช่น งานกำจัดวัชพืช  งานใส่ปุ๋ย งานฉีดพ่นสารป้องกัน – กำจัดโรคแมลงศัตรูพืช

  ๓. งานรดน้ำต้นไม้ – หญ้าสนาม

  ๔. งานทำความสะอาด เก็บกวาดบริเวณปฏิบัติงานและขนย้ายเศษหญ้า เศษต้นไม้นำไปทิ้ง

  ๕. งานสำรวจสภาพความเสื่อมโทรมหรือตายของต้นไม้และการระบาดของโรค – แมลงศัตรูพืช

  ๖. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้ง ๓ อาคาร งานปลูกซ่อมต้นไม้ทดแทนที่ตาย

  ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น งานขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน งานจัดสถานที่งานพิธีการต่างๆ  งานจัดห้องเรียน ห้องประชุม กิจกรรมนักศึกษา เป็นต้น

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน   :  เดือนละ ๘,๖๙o บาท และให้ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

  เดือนละ ๑,๕oo บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4197466-80 ต่อ 1219
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ