รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยวิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยวิจัยยามาลาเรีย
 • เปิดรับสมัคร :
  26 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  28 ตุลาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  4 พฤศจิกายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ๕) มีประสบการณ์งานวิจัยโรคมาลาเรีย และงานด้าน toxicity assay, drug study and design และ drug assay จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาอณูชีววิทยา ชีวเคมี วิทยาภูมิคุ้มกัน

  เทคนิคการแพทย์ ชีวการแพทย์ หรือสาขาที่ใกล้เคียง

  2. อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่สมัคร

  3. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  4. มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อย่างดี ด้าน animal cell culture และ molecular biology

  5. มีประสบการณ์งานวิจัยโรคมาลาเรีย และงานด้าน toxicity assay, drug study and design และ drug assay จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  6. สามารถวางแผนและดำเนินการวิจัยได้ด้วยตนเอง

  7. มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียด้านการกระทำผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย

  8. มีความรับผิดชอบสูง ขยันหมั่นเพียร อดทน มุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายและพร้อมแก้ไขปัญหา/อุปสรรค

  9. มีบุคลิกลักษณะน่าเชื่อถือ รู้จักกาลเทศะ มีการวางตัวที่ดีเหมาะสมต่อบุคคล เหตุการณ์ และสถานที่

  10. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่นและส่วนรวม หน่วยงาน และองค์กร

  11. สามารถติดต่อสื่อสารและนำเสนองานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนได้ดี

  12. สามารถเดินทางและปฏิบัติงานในต่างประเทศได้

  13. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น EndNote, GraphPad Prism, etc. ได้เป็นอย่างดี

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานวิจัยทางด้าน malaria parasite culture, animal (liver) cell culture, antimalarial activity assays

  2. บริหารจัดการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัย บริหารจัดการโครงการวิจัย การจัดทำรายงานการวิจัย การติดต่อประสานงาน

  3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์     

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                              17,500  บาท               

  การรักษาพยาบาลสิทธิกองทุนประกันสังคม

  ประกันสุขภาพกลุ่ม  ไทยสมุทรประกันภัย 

  สวัสดิการต่าง ๆ สำหรับบุคลากรภายในคณะฯ

 • หมายเหตุ :
  023069120 งานทรัพยากรบุคคล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0898111402 ชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :