รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการเงินและสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
 • เปิดรับสมัคร :
  29 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  23 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็น
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านบัญชีหรือด้านอื่น ๆ ที่ประยุกต์กับงานด้านบัญชีได้
  2. อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่สมัคร
  3. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office และ Internet
  6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ เช่น วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ฯลฯ
  7. มีความรับผิดชอบต่องาน ซื่อสัตย์ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. รับผิดชอบงานด้านการให้บริการรับชำระค่ารักษาพยาบาลและออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ป่วยทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทุกประเภทของการชำระเงินทั้งประเภทชำระเอง และผู้ป่วยสิทธิเครดิตต่าง ๆ ที่มีการชำระส่วนเกินในการรักษาแต่ละครั้ง

  2. ทำการตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลในแบบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาลสิทธิกรมบัญชีกลาง กทม. อปท. โครงการวิจัยต่าง ๆ การทางพิเศษ นักศึกษา ประกันสังคม เพื่อทำเรื่องตั้งเบิกต่อไป

  3. รับและจ่ายเงินค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ส่งไปตรวจยังหน่วยงานภายนอกทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทุกประเภทสิทธิการชำระเงิน

  4. สรุปยอดค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในและผู้ป่วยฝากเลี้ยงทุกวันพุธ เพื่อลดการค้างชำระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยใน โดยการจัดทำใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยทุกสัปดาห์โดยทำการตัดยอดค่ารักษาพยาบาลทุกวันพฤหัสบดี

  5. สรุปยอดลูกหนี้ค้างชำระประจำวันทุกสิทธิการรักษา

  6. นำส่งเงินรายได้ค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีธนาคารในทุกวันทำการ วันละ ๒ รอบ

  7. ติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับผู้ป่วยที่มารับบริการในเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลต่าง ๆ

  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

  2. สอบสัมภาษณ์

  ทั้งนี้  คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามเอกสารแนบในระบบ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน      15,000  บาท   

  การรักษาพยาบาลสิทธิกองทุนประกันสังคม  

  ประกันสุขภาพกลุ่ม ไทยสมุทรประกันภัย

  สวัสดิการต่าง ๆ สำหรับบุคลากรภายในคณะฯ

   

 • หมายเหตุ :
  023069120 งานทรัพยากรบุคคล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0898111402 ชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :