รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (สแกนเอกสาร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเวชระเบียน
 • เปิดรับสมัคร :
  29 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  12 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  14 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)

  ๒. อายุไม่เกิน ๔๐ ปีนับถึงวันที่สมัคร

  ๓. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓

  ๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  ๕. มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

  ๖. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. จัดเก็บเอกสารเวชระเบียน

  ๒. คัดแยกเอกสารเวชระเบียน

  ๓. สแกนเอกสารเวชระเบียนเข้าระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล/ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

  ๔. บันทึกข้อมูลการัดเก็บเอกสารเข้าระบบ Freezing/ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

  ๕. ให้บริการยืม-คืน เอกสารเวชระเบียน

  ๖. สแกนเอกสาร นอกโรงพยาบาลเข้าระบบ SSB

  ๗. บันทึก CD ข้อมูลของผู้ป่วย นอกโรงพยาบาลเข้าระบบ SSB

  ๘. ติดตามเอกสารเวชระเบียน

  ๙. ให้บริการสืบค้นเอกสารเวชระเบียน

  ๑๐.ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้แก่ผู้ใช้งาน

  ๑๑.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ และทดลองงาน (เฉพาะผู้ที่ผ่านสัมภาษณ์)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๑. อัตราค่าจ้าง ๑๑,๕๐๐ บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราว ๗๘๕ บาท

  ๒. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  ๓. ตรวจสุขภาพประจำปี / ฉีดวัคซีน 
  ๔. เงินรางวัลประจำปี
  ๕. ทุนการศึกษาบุตร
  ๖. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  ๗. เครื่องแต่งกายทุกปี
  ๘. ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  ๙. สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ ๓ ปี)
  ๑o. มีโอกาสเปลี่ยนประเภทการจ้าง

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ