รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
 • เปิดรับสมัคร :
  29 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  23 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการตลาดและ/หรืองานการบริหารจัดการโครงการด้านการบริการวิชาการหรือจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  คุณสมบัติทั่วไป

  1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือจบ ร.ด. ปี ๓)
  2. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications)

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีผลคะแนน IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ TOEFL IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ TOEFL- ITP  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ TOEFL- CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ MU GRAD Test  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน  หรือ MU-ELT  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
  3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Word PowerPoint และ Excel ได้เป็นอย่างดี
  5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีความกระตือรือร้น อดทน เสียสละ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
  6. มีความทุ่มเทเวลาให้กับการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
  7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ดี สามารถติดต่อประสานงานหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี และตรงต่อเวลา
  8. หากมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการตลาดและ/หรืองานการบริหารจัดการโครงการด้านการบริการวิชาการหรือจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

            ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในงานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. ด้านการปฏิบัติการ

  (๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในงานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เช่น งานเอกสารต่าง ๆ งานบุคคล งานระบบจัดการข้อมูล งานประสานงาน งานบัญชีและพัสดุ งานรวบรวมข้อมูลและสถิติเพื่อการรายงานผล งานเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์

  (๒) ศึกษา รวบรวมข้อมูลสถิติและสรุปรายงานการปฏิบัติงาน เช่น ร่างงบประมาณ ฐานข้อมูลลูกค้า แบบและผลประเมินความพึงพอใจ ร่างหลักสูตรฝึกอบรม แนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาหรืออุปสรรคในงาน เป็นต้น

  (๓) ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ จัดเตรียมเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

  (๔) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถาบัน รวมถึงชาวต่างชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกและความร่วมมือในการดำเนินงาน

  (๕) ให้บริการข้อมูลด้านการบริการวิชาการต่าง ๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสถาบัน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  (๖) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการตลาด เช่น สำรวจรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรม การให้บริการด้านต่าง ๆ ของสถาบันและมหาวิทยาลัย  วิเคราะห์ข้อมูล/คู่แข่ง พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาและวิจัยตลาด วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบันและมหาวิทยาลัย ในช่องาง Online และ Offline ผ่าน Platform ต่าง ๆ  ออกแบบและจัดทำเนื้อหา (Content) ในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อการสื่อสารและโฆษณา รวมทั้ง จัดกิจกรรม (Event) จัดแสดงนิทรรศการ ส่งเสริมการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีความโดดเด่น น่าสนใจ กระตุ้นการมีส่วนร่วม สร้างการรับรู้และจดจำ (Brand Awareness) เกิดความประทับใจและความผูกพัน (Brand Engagement) ต่อสถาบัน โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการตลาด  ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและคู่สัญญา (partner) โดยใช้ทักษะการเจรจาต่อรอง ร่วมวางแผนการเพิ่มช่องทางการจัดการหารายได้ รวมทั้งตรวจสอบผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร วิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาระบบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาแผนการตลาดให้มีความสร้างสรรค์และทันสมัยอยู่เสมอ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  1. ด้านการวางแผน

  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ  ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ  เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

  1. ด้านการประสานงาน

  (๑) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

            ๔.  ด้านการบริการ

  (๑) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการบริการวิชาการ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์

  (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้อต้นและให้บริการข้อมูลงานบริการวิชาการเกี่ยวกับด้านการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้บุคลากรในสถาบันได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์   สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตราการต่าง ๆ ของสถาบันต่อไป 

            ๕.  ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก

  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติเบื้องต้นตามใบสมัครเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ได้แก่ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

  • คุณวุฒิปริญญาตรี  ๒๐,๐๙๐ บาท 
  • การรักษาพยาบาล  สิทธิกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน/กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
   สวัสดิการต่างๆ สำหรับบุคลากรภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • หมายเหตุ :
  ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ให้ตรวจสอบการแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) เป็น PDF file มาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ปรากฏหรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจะไม่รับพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002308-14
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :