รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  คนสวน
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  29 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  16 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  21 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  27 กันยายน 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  3 ตุลาคม 2565
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2. อายุตั้งแต่ 20-40 ปี สัญชาติไทย

  3. คุณวุฒิ ม.3 หรือ ม.6

  4. มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่

  5. มีความอดทนต่อการปฏิบัติหน้าที่

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ รวมถึงการเพาะชำ การขยายพันธุ์ไม้

  2. มีความรู้และสามารถจัดตกแต่งสวนบริเวณภายในและภายนอกอาคารได้

  3. ทำความสะอาด สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณรอบๆ อาคาร

  4. สามารถซ่อมแซมเครื่องมือการทำสวนได้ในเบื้องต้น

  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  8,690.- บาท (+ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500.- บาท)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5242 ต่อ 1439
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ