รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารทั่วไป โดยรับผิดชอบด้านธุรการ สารบรรณ ลงรับ-ส่งหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกคณะฯ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู (บางพลี)
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 542
 • ประกาศรายชื่อ :
  1 พฤศจิกายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 
  • มีใจรักงานบริการ
  •  
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

      งานด้านการเงิน                    

  1.  ดำเนินการเบิกเงินต่าง ๆ ของหน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

      งานด้านบุคคล                      

  1.  บันทึกข้อมูลรายงานการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วย                           

  2.  ทำเอกสารการประเมิน / บรรจุ / ลาอบรมบุคลากรบรรจุ                   

     งานด้านบริการรักษาพยาบาล                 

  1.  สรุปสถิติอัตราการมาตรวจตามนัด

  2.  สรุปตัวชี้วัดด้านคุณภาพและระยะเวลาการรอคอยการรักษา                         

     งานด้านอื่น ๆ                        

  1.  จัดเก็บเอกสาร                     

  2. ร่วมดำเนินการ 5 ส. ของธุรการ             

  3.  รับโทรศัพท์/ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ              

  4.  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • การทดสอบความรู้ทั่วไป 
  • สอบคอมพิวเตอร์
  • สอบสัมภาษณ์ 
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-839-5030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :