รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล (หัวหน้างานกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  10 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  12 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  14 กันยายน 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารงานบุคคล มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีทักษะการเป็นผู้นำบริหารโครงการ /กิจกรรมด้านบริหารและพัฒนาบุคลากรมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี (กรณีบุคคลภายนอกต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน)
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทุกสาขา ตามที่ ก.พ. รับรอง

  2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารงานบุคคล มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีทักษะการเป็นผู้นำบริหารโครงการ /กิจกรรมด้านบริหารและพัฒนาบุคลากรมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี  (กรณีบุคคลภายนอกต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน)

  3. มีพื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบนโยบายหรือแนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และองค์ความรู้ด้านพัฒนาคุณภาพงาน

  4. มีทักษะการวางแผน และบริหารโครงการ และติดตามให้เกิดผลลัพธ์ตามระยะเวลาและเป้าหมาย

  5. มีทักษะการเชื่อมโยงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการนำเสนอเชิงนโยบาย ตลอดจนติดตามผลลัพธ์การดำเนินการอย่างเป็นระบบ

  6. มีทักษะการสื่อสารเชิงบวก โน้มน้าวเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางนโยบายด้านบริหารบุคลากรต่างๆ

  7. มีความสามารถในการบริหารจัดการ การจัดระบบงาน และการบังคับบัญชา    

  8. มีความสามารถในการวางแผนงานทั้งในเชิงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่สามารถ ตอบสนองนโยบายการบริหารงานของคณะฯ

  9. มีความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายการทำงานของหน่วยงาน ให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร

  10. มีศิลปะในการโน้มน้าว จูงใจ กระตุ้น และให้กำลังใจแก่ผู้ร่วมงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ

  11. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ 

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ประจำปีด้านบุคลากรของคณะฯ ตลอดจน ติดตามตัวชี้วัดทั้งระดับคณะและระดับฝ่ายที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยคณะฯ และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อนำไปสู่การจัดทำรายงาน

         1) วางแผน ควบคุมและบริหารจัดการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่นำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติรวมถึงวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการตามแผน

         2) ศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง/วิธีการ/ระบบ/เครื่องมือด้านการบริหารบุคลากรใหม่ ๆ ที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด้านบุคลากรของคณะฯ

         3) บริหารจัดการและดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านบริหารทุนมนุษย์อื่นๆ ได้แก่ โครงสร้างองค์กร การบริหารกรอบอัตรากำลังภาพรวม การพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพและตามระดับศักยภาพ การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และความผูกพันของบุคลากร ตลอดจนการปรับระเบียบและประกาศคณะฯ ด้านการบริหารทุนมนุษย์ การวางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล งานบริหารความเสี่ยงและพัฒนาคุณภาพ สารสนเทศทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป ฯลฯ

  2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและประสานงานเกี่ยวกับกลยุทธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ จะพิจารณาคัดกรองผู้สมัครจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงานตามเอกสารในใบสมัครเป็นเบื้องต้นและคณะฯ จะเชิญผู้ที่เหมาะสมมา สอบคัดเลือก                                                                               
  2. การสอบคัดเลือก
      (1) นำเสนอแนวคิดตามขอบเขตที่กำหนด
      (2) สอบสัมภาษณ์                   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ :

  • เงินเดือนเจรจาต่อรอง
  • เงินประจำตำแหน่งบริหาร

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  waritsara.sai@mahidol.ac.th
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 153
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :