รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกร (หัวหน้างานวิศวกรโรงงาน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  2 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  5 ตุลาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี/โท ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูงในด้านการบริหาร และการจัดระบบงานวิศวกรรม และการซ่อมบำรุงของระบบสนับสนุนการผลิต เช่น ระบบจัดการอากาศ และระบบน้ำ เป็นต้น
  3. มีประสบการณ์การทำงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมยาหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๕ ปีขึ้นไป
  4. มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพสำหรับโรงงานผลิตยาหรืออุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมการออกแบบทางวิศวกรรมเช่น AutoCAD ได้ดี
  6. มีความสามารถในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
  7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
  8. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึง
   วันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. กำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานระบบงานด้านวิศวกรรม และการซ่อมบำรุงของอาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์ มหิดล ตลอดจนระบบสนับสนุนการผลิตอื่น ๆ
  2. บริหารจัดการงานด้านวิศวกรรมให้สอดคล้องกับระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน GMP ตลอดจนระบบคุณภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. กำกับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การก่อสร้าง ของโครงการจัดตั้งศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  50,000.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-0917-18 ต่อ 305 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :