รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  2 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  17 ตุลาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  27 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการออกแบบบทเรียนออนไลน์ (MOOC/SPOC) และการตัดต่อวิดีโอเพื่อการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต / เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ดิจิทัลอาร์ตส์ การออกแบบสื่อดิจิทัล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้ในการออกแบบและการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) และห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
  2. มีความเชี่ยวชาญในการตัดต่อบน Adobe Premiere Pro CC หรือบนโปรแกรมตัดต่ออื่น ๆได้ และมีความสามารถในการเรียนรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
  3. มีประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์การผลิตและถ่ายวีดิทัศน์ เช่น กล้องถ่ายทำวีดิทัศน์ อุปกรณ์บันทึกเสียง Monitor อุปกรณ์จัดแสง และอื่น ๆ
  4. มีความเข้าใจในเรื่ององค์ประกอบภาพ แสง องค์ประกอบศิลป์ที่ใช้ในการผลิตงานวีดีโอที่มีคุณภาพ
  5. มีผลงาน Portfolio ที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ และ/หรือผลงานที่ผ่านมา (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทำงานภายใต้ภาวะกดดันและเวลาจำกัดได้ รวมถึงมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  7. หากมีประสบการณ์ด้านการออกแบบบทเรียนออนไลน์ (MOOC/SPOC) และการตัดต่อวิดีโอเพื่อการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1.  ปฏิบัติงานด้านออกแบบและพัฒนาสื่อการศึกษาการเรียนการสอนออนไลน์ การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) และห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ร่วมกับอาจารย์เจ้าของรายวิชา
  2.  ปฏิบัติงานด้านออกแบบสื่อ การผลิตและสร้างสรรค์สื่อ Digital Media และ  Multimedia รวมทั้งการถ่ายภาพผลิตวีดีทัศน์ ผลิตอนิเมชั่น บันทึกเสียง การนำเสนอ (Presentation) สื่อประชาสัมพันธ์ งานกราฟิก และ Infographic ทุกประเภท
  3.  บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งร่วมจัดกิจกรรมวิชาการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  4.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก    

            1. สอบข้อเขียน ความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะตำแหน่ง และสอบปฏิบัติ 100 คะแนน

            2. สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน   คุณวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท

  สวัสดิการ         ประกันสังคม

  หมายเหตุ :  หมายเหตุ :  เมื่อผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานครบ 1 ปี มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป มีผลการผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะศิลปศาสตร์) โดยจะได้รับเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท 

 • หมายเหตุ :
  หากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเอกสาร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :