รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักสังคมสงเคราะห์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  5 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  19 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  26 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  29 กันยายน 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ การเป็นผู้รับผิดชอบในระบบการดูแลผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น หรือการออกหน่วยเยี่ยมบ้าน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, สังคมสงเคราะห์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางสังคมวิทยา, สาขาทางจิตวิทยา, สาขาทางพัฒนาการเด็ก หรือ ทางการพยาบาลเด็ก ***การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. การสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งกายอ่าน เขียน และสนทนาได้
  4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้คล่อง เช่น Microsoft office, google form, application อื่น ๆ 
  5. มีทักษะในการให้คำปรึกษา การคัดกรองพัฒนาการ และการตรวจประเมินระดับสติปัญญา
  6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น ที่มีปัญหาทางสุขภาพกายและใจ พร้อมทั้งติดตามให้มาตรวจตามนัด หรือเยี่ยมบ้าน โรงเรียน รวมถึงการดูแล school health, home health care
  2. ทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการประเมินคัดกรองพัฒนาการ ให้ความช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟู และคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ป่วยเด็กกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเลย หรือทารุณกรรม กลุ่มที่มีปัญหาทางสังคม เป็นต้น
  3. สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกของโรงพยาบาลเพื่อประเมินศักยภาพของครอบครัว ติดตามการรักษา และอื่นๆ ตามความจำเป็นของทีมผู้ดูแล
  4. การให้ความรู้เชิงรุกแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก โรงพยาบาล รวมถึงการจัดการความรู้ในหน่วยงาน
  5. เป็นผู้ร่วมงานวิจัยเพื่อผลิตผลงานทางด้านสุขภาพเด็กและวัยรุ่นร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ข้อเขียน : เกี่ยวกับพัฒนาการ พฤติกรรม และจิตวิทยาของเด็กและวัยรุ่น / ภาษาอังกฤษ
  ปฏิบัติ : ทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
  สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  7. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  8. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  9. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  10. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  11. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  12. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  13. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  14. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  15. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  16. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  17. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  18. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  19. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :