รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ (ปฏิบัติงานพัฒนาสื่อผสม (ตำแหน่งที่ 4))
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  23 พฤศจิกายน 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  22 ธันวาคม 2560
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครหากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
  3. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์โดยพัฒนาเองด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิ HTML5, PHP, JavaScript ตลอดจนการใช้ Framework รวมถึงมีความรู้ด้านฐานข้อมูล MySQL หรืออื่นๆ
  4. มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ Web Server มีประสบการณ์และสามารถดูแลได้ทั้งระบบที่เป็น IIS และ Apache
  5. หากมีประสบการณ์ในการทำสื่อ Interactive ต่างๆ รวมถึงมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ Streaming Media, Streaming Server จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. หากมีความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนบทความทางด้าน IT เพื่อเผยแพร่ในสื่อต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                        IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ

                                        TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

                                        TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

                                        TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ

  TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

  MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานพัฒนา ออกแบบ และจัดทำเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ และกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. งานพัฒนา ออกแบบระบบ และจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟิกของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. งานพัฒนา Template, UI/UX ของเว็บไซต์ สำหรับรองรับ Platform ต่างๆ
  4. รับผิดชอบดูแล และวางแผนการบริหารจัดการเนื้อหา (Content) ของเว็บไซต์กองเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีเนื้อหาน่าสนใจ และทันสมัยตามเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบัน
  5. เขียนบทความ เรียบเรียงบทความ เขียนข่าวกิจกรรม และข่าวประชาสัมพันธ์ของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ ทุกช่องทาง
  6. วางแผนการปฏิบัติงานด้านสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7. วางแผนและบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก
  8. วางแผนการปฏิบัติงาน การประสานงานและดำเนินการให้สามารถจัดกิจกรรมพิเศษของหน่วยงานได้
  9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี ๑๙,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6281
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ