รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ (งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  5 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 ธันวาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย หรืออัคคีภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานหน่วยงานต่างๆได้ดี
  • มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  2. ร่วมจัดแผนงานงบประมาณการดำเนินงานและประเมินผลการให้บริการงานอาชีวอนามัย
  3. พัฒนาและดำเนินงานระบบให้บริการและระบบข้อมูลอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง
  4. ตรวจสอบและเสนอแนะให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
  5. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเสนอแนะงานด้านอาชีวอนามัย
  6. ควบคุม กำจัดหรือปรับปรุงสิ่งคุกคามสุขภาพ เพื่อลดปัญหาการเกิดโรคจากการทำงาน
  7. แนะนำ ส่งเสริม ประสานงาน ให้ผู้ให้บริการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
  8. ร่วมประเมินสุขภาพของผู้ให้บริการก่อนการทำงาน ระหว่างการทำงานหรือเมื่อออกจากงาน ในสภาพงานหรือสิ่งแวดล้อมที่อาจมีสิ่งคุกคามที่ทำให้เกิดโรค
  9. ร่วมตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมของผู้ป่วย เช่น การเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อเพาะเชื้อ การตรวจวัดปริมาณและขนาดของฝุ่นในห้อง clean room เป็นต้น
  10. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน พร้อมแนวทางการแก้ปัญหา
  11. ด้านการฝึกอบรมและการบริการวิชาการ ให้กับผู้ให้บริการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้จริงด้านอาชีวอนามัย
  12. ดำเนินงานด้านระบบการจัดการขยะภายในคณะฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน WHO
  13. วางแผนระบบการป้องกันอัคคีภัยภายในคณะฯ
  14. จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน
  15. ร่วมจัดทำแผนงานการวิจัยด้านอาชีวอนามัย เพื่อนำองค์ความรู้มาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการ การศึกษา และการฝึกอบรม
  16. เก็บรวบรวมข้อมูล จำนวนและประเภทของงานที่รับผิดชอบเป็นรายเดือน และสรุปเป็นรายปี
  17. จัดทำแผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยประจำปี เช่น อบรมดับเพลิงเบื้องต้น อบรมการทำงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย
  18. ดำเนินงานด้าน ISO ๔๕๐๐๐
  19. ร่วมวางแผนและดำเนินงานด้านคุณภาพ เช่น งาน ๕ส งานพัฒนา HA เพื่อให้ได้มาตรฐานตามนโยบายของคณะฯ
  20. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบการปฏิบัติงาน 3-5 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปริญญาตรี 20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :