รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  วิทยาลัยราชสุดา
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
 • เปิดรับสมัคร :
  5 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  3 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  11 พฤศจิกายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์และมีความรู้ด้านคนพิการ/ความพิการ การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสำหรับคนพิการ หรือสถิติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และหากมีผลงานวิชาการ/งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ/ความพิการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยผลงานไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือเพื่อสำเร็จการศึกษา
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. เพศหญิง หรือ ชาย (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นมาแล้ว)

  ๒. อายุไม่เกิน ๔๕ ปีนับถึงวันรับสมัคร                

  ๓. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, Disability studies, Community rehabilitation and disability studies, Disability and Inclusion Developmental disabilities

  ๔. หากมีประสบการณ์และมีความรู้ด้านคนพิการ/ความพิการ การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสำหรับคนพิการ หรือสถิติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และหากมีผลงานวิชาการ/งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ/ความพิการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยผลงานไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือเพื่อสำเร็จการศึกษา

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.  งานสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพิเศษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ภาคฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ๒.   งานวิจัย และบริการวิชาการในด้านคนพิการและความพิการ

  ๓.   งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑.   คัดเลือกจากใบสมัคร

  ๒.   สอบปฏิบัติการสอน หัวข้อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระยะเวลา ๑๕ นาที                     

  ๓.   สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๑. อัตราเงินเดือนคุณวุฒิ ปริญญาเอก ๓๒,๔๕๐ บาท

  ๒. สวัสดิการอื่นๆ ตามประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ๐ ๒๘๘๙ ๕๓๑๕ - ๙ ต่อ ๑๒๓๒
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :