รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายการศึกษา สำนักงานการศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  7 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  21 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  30 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  อย่างน้อย 2 ปี ด้านการศึกษา การบริหารจัดการโครงการ
 • อายุไม่เกิน :
  48 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการศึกษา  มนุษยศาสตร์  การจัดการและสาขาอื่น   ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) ได้ในระดับดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง – พูด – อ่าน – เขียน) ในระดับพอใช้ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการศึกษา การบริหารจัดการโครงการ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  (อัตราที่ 1 )

  • การบริหารจัดการนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1-3 เช่น การลงทะเบียนของนักศึกษาแพทย์ และข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ในระบบ SLCM
  • การบริหารจัดการเรื่องข้อมูลในระบบ เช่น การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ การลงข้อมูลใน CHE-0A Onine, จำนวนสภาพคงอยู่ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1-6, ทำข้อมูลแบบประเมินการฝึกเวชปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
  • การบริหารจัดการการเรียนการสอนรายวิชา เช่น  RAID305/RAID209/ RAID210/ RAD211/ RAID212 การประสานงานเพื่อรับ-ส่งอาจารย์แพทย์ไปร่วมกิจกรรม ECE การฝึกสัมภาษณ์ผู้ป่วย และECE
  • งานอื่น ๆ เช่น กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยงานแพทยศาสตรศึกษา และงานที่ได้รับมอบหมาย

  (อัตราที่ 2)

  • การบริหารจัดการนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เช่น การลงทะเบียนของนักศึกษาแพทย์ และข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ในระบU SLCM
  • การบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น การรับ Elective นักศึกษาจากสถาบันอื่นภายในประเทศ ดูแลรายวิชา RAID411
  • การบริหารจัดการโครงการ เช่น การส่งผู้สมัครขอรับทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เอกสาร Medical student performance (MSPE) การสอบ Long case ของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
  • งานอื่น ๆ เช่น กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยงานแพทยศาสตรศึกษา และงานที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสอบคัดเลือก
   • สอบสัมภาษณ์
   • สอบการปฏิบัติ 2 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  คุณวุฒิ ปริญญาตรี  20,090  บาท

  (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

   

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 201 2585 ต่อ 154
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :