รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารงานทั่วไป
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  7 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  4 ตุลาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.  คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท

  ๒.  มีความรู้ความสามารถในการสรุปประเด็นสำคัญ และจดบันทึกรายงานการประชุมได้ดี

  ๓.  สามารถศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเหตุผลได้ดี

  ๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  ๕.  มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถการสื่อสารและติดต่อประสานงาน

  ๖.  มีจิตบริการ

  ๗. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร

  ๑. วิเคราะห์กลั่นกรองเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเสนอผู้บริหาร

  ๒.  รับส่งเอกสารในระบบMUSIS

  ๓.  ร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบ

  ๔.  ดำเนินการด้านการนัดหมายของผู้บริหาร

  ๕.  บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

  ๖. ประสานอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร 

  ๗.  จัดอาหารสำหรับทีมผู้บริหาร

  ๘.  ดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคล และค่าใช้จ่ายให้ผู้บริหารเดินทางไปราชการ

  ๙.  ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก

  ๑๐. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20,090.- บาท/ ปริญญาโท 23,440.-

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6207 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :