รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ธุรการฝ่ายแพทย์และทันตแพทย์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายแพทย์และทันตแพทย์ (บางพลี สมุทรปราการ)
 • เปิดรับสมัคร :
  8 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 พฤศจิกายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  Microsoft offices
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ด้านบริหารบุคลากรเข้าใหม่

     1.1 จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

     1.2 จัดเตรียมและเข้าร่วมห้องสัมภาษณ์แพทย์ hospitalist

     1.3 ขออนุมัติบรรจุแพทย์

     1.4 เอกสารประกันรายได้แพทย์

     1.5 ขออนุมัติประกันรายได้แพทย์

     1.6 ถ่ายรูปแพทย์ จัดทำสไลด์แนะนำแพทย์ใหม่ประจำเดือน

     1.7 จัดทำเอกสารขอรหัส/ต่อรหัสบุคลากรให้ แพทย์ Part-time พนักงานค่าตอบแทน)

     1.8 เพิ่มรายชื่อใน Leave online และกำหนดผู้บังคับบัญชาให้แก่แพทย์ใหม่

  2. จัดทำเอกสารแพทย์ใช้ทุน ทาบทามโอนย้าย จากโรงเรียนแพทย์ เพื่อมาสังกัดโรงพยาบาล

  3. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการลาออก

     - ทำเอกสารขออนุมัติลาออก

     - ทำเอกสารขอกรอบทดแทนอัตรากำลัง

  4. ด้านการศึกษาของแพทย์

      4.1 hospitalist ลาไปศึกษา/ฝึกอบรม

          4.1.1 ทำหนังสือขออนุมัติให้ไปศึกษา/ฝึกอบรม ส่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

          4.1.2 จัดทำหนังสือ Recommended

          4.1.3 จัดทำหนังสือรับรองต้นสังกัด

          4.1.4 จัดทำหนังสือรับรองการทำสัญญากับโรงพยาบาล

          4.1.5 จัดทำแบบฟอร์มพนักงานมหาวิทยาลัยขอลาศึกษา/ฝึกอบรม (RAMAHR065)

      4.2 ขออนุมัติทุนอุดหนุนฯ เพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม ในประเทศ ,ต่างประเทศ

          4.2.1 บันทึกหนังสืออนุมัติขอทุนอุดหนุนเพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม

          4.2.2. จัดชุดเอกสารประกอบการขออนุมัติทุนอุดหนุนเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาทุน

      4.3 ทำฐานข้อมูล Resident Rotation at CNMI

  5. ด้านการลาของแพทย์

      5.1 งดออกตรวจ OPD ของแพทย์

          5.1.1 เวียนประกาศงดออกตรวจ OPD ให้ทางหน้างานทราบ Real Time

      5.2 ลาที่ใช้แบบฟอร์มการลา เช่นลาป่วย (ที่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์), ลาคลอด เป็นต้น

  6. คณะกรรมการองค์กรแพทย์

      6.1.1 รวบรวมวาระประชุม เพื่อนำเรื่องเข้าที่ประชุม

      6.1.2 จัดทำ Presentation ประชุมองค์กรแพทย์

      6.1.3 จองและจัดเตรียมห้องประชุมองค์กรแพทย์

      6.1.4 เวียนแจ้งวัน เวลา และสถานที่ประชุมให้แก่คณะกรรมการองค์กรแพทย์ ทาง E-mail และ Line

      6.1.5 บันทึกรายงานประชุมองค์กรแพทย์

  7. คณะกรรมการจริยธรรมและการวิจัยในคนในโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

      7.1.1 รวบรวมวาระประชุม เพื่อนำเรื่องเข้าที่ประชุม

      7.1.2 จัดทำ Presentation ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมและวิจัยในคนฯ

      7.1.3 จองและจัดเตรียมห้องประชุมคณะกรรมการจริยธรรมและวิจัยในคนฯ

      7.1.4 เวียนแจ้งวัน เวลา และสถานที่ประชุมให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมและวิจัยในคนฯ ทาง E-mail และ Line

      7.1.5 บันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการจริยธรรมและวิจัยในคนฯ

  "    7.1.6 เวียนแจ้งเรื่องขอดำเนินการวิจัยในโรงพยาบาลให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมและวิจัยในคนฯ พิจารณา

   ทาง E-mail และ Line"

      7.1.7 จัดทำหนังสือตอบรับอนุญาตให้ดำเนินการวิจัยภายในโรงพยาบาล ส่งไปยังต้นสังกัดผู้วิจัย

      7.1.8 บันทึกรายการวิจัยทั้ง Clinic และ Non Clinic

  8. ค่าตอบแทนนอกเวลาของแพทย์

      8.1.1 ค่าตอบแทนนอกเวลาของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

      8.1.2 ค่าตอบแทนนอกเวลาของแพทย์ on call

      8.1.3 ค่าตอบแทนนอกเวลาของแพทย์ที่ทำการหัตถการหรือเทียบเท่าการผ่าตัด

      8.1.3 ค่าตอบแทนนอกเวลาของแพทย์ที่ผ่าตัดไม่แล้วเสร็จในเวลาราชการ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - ทดสอบความรู้ทั่วไปและทดสอบภาคคอมพิวเตอร์

  - สอบสัมภาษณ์ 

  - สอบปฏิบัติ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิ ปริญญาตรี  20,090  บาท

  (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

   

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-839-5030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :