รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกรเครื่องกล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • ปฏิบัติงาน :
  ณ งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
 • เปิดรับสมัคร :
  9 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  10 ตุลาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  14 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีความรู้ด้านเครื่องจักรกลในห้องปฏิบัติการชีวรนิรภัย และระบบห้องปฏิบัติการสะอาดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  ๒. มีความรู้หรือประสบการณ์ ด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมเครื่องกล

  ๓. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๔. มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๕. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานของสถาบันฯ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ปฏิบัติงานตามวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล ประเภทติดตั้ง ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องกล และอุปกรณ์ต่างๆ ในด้านวิศวกรรมระบบเชิงกลต่าง ๆ ของสถาบันฯ รวมถึงระบบห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย และระบบห้องปฏิบัติการสะอาด

  ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล บริหารงานปรับปรุง/ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรายละเอียดประกอบแบบ และแผนงานที่กำหนดไว้

  ๓. ควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมเครื่องกล

  ๔. ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล วินิจฉัยงานวิศวกรรมเครื่องกล รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบันฯ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

  ๕. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการคัดเลือกจากเอกสารการสมัคร

  ๒. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาตรีแรกบรรจุ  20,090.- บาท และมีเงินเพิ่มพิเศษ พิจารณาโดยคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน และนำเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ พิจารณาอนุมัติ

  สวัสดิการ มีประกันสังคม เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ๒๐,๐๐๐.- บาท/ปี

   

  หมายเหตุ : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ให้ตรวจสอบการแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) เป็น PDF file มาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ปรากฎหรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจะไม่รับพิจารณา

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๒ ๔๔๑ ๑๐๑๔ ติดต่อคุณณัฐนรี คล้ำพงษ์
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :