รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบำบัดน้ำเสีย
 • เปิดรับสมัคร :
  8 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  22 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  29 กันยายน 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่จะมาปฏิบัติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขายกเว้น เกษตร ศิลปะและช่างฯ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 30 ปีนับถึงวันรับสมัคร
  4. มีทักษะคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ตรวจหนังสือก่อนนำเสนอผู้บริหารพร้อมติดตามจนครบขั้นตอน / ร่างหนังสือโต้ตอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน / รับ-ส่งหนังสือ ภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล / จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
  2. จัดทำและติดตามเอกสารคุณภาพและขึ้นทะเบียนตามมาตรฐาน ISO 9001:2015/ ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
  3. จัดทำใบเบิกและทำการเบิกวัสดุต่างๆของหน่วยงาน / ติดต่อประสานงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับใช้ในหน่วยงาน /ถ่ายเอกสาร
  4. จัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว / เบิกค่าตอบแทน / เบิกเครื่องแบบบุคลากร / ตรวจสอบวันลาบุคลากร
  5. ลงนัดหมายตารางการประชุม / การจัดการประชุมฯ / จดรายงานการประชุม
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามแต่ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ข้อเขียน : สอบพื้นฐานคอมพิวเตอร์ Word, Excel
  สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. การตรวจสุขภาพประจำปี
  4. เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
  5. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  6. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  7. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  8. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  9. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  10. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  11. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  12. เงินสวัสดิการสงเคราะห์
  13. ทุนการศึกษาบุตร

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :