รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานสารสนเทศ
 • เปิดรับสมัคร :
  12 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  23 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  27 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  3 ตุลาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  12 ตุลาคม 2565
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ด้านโสตทัศนศึกษา
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.  คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา สาขา
       เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สาขาโสตทัศนศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ๒.  อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

  ๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้โปรแกรมใน
       การสร้าง animation หรือสื่อการสอนได้

  ๔.  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี และมีเกณฑ์ผ่านการทดสอบ
       ภาษาอังกฤษ คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

  ลำดับที่

  ประเภทคะแนนทดสอบ

  คะแนน

  IELTS (Academic Module)

  TOEFL IBT (Internet Based)

  ๒๙

  TOEFL- ITP

  ๓๙๐

  TOEFL- CBT

  ๙๐

  TOEIC

  ๔๐๐

  MU GRAD Test

  ๓๖

  MU-ELT

  ๕๖

  หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดลที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ก่อนสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกินสองปี นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษา จนถึงวันที่ปิดรับสมัครสรรหาหรือคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน คุณวุฒิปริญญาตรี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.  จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน การประชุม อบรม

  ๒.  ถ่ายภาพ บันทึกวีดิทัศน์  บันทึกเสียง ในกิจกรรมด้านการเรียนการสอน การออกภาคสนาม
        และกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  ๓.  ดำเนินการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

  ๔.  ประสานงานในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

  ๕.  ดำเนินการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนในระบบออนไลน์และ E-Learning
  ๖.  ประสานงานดูแลการจัดประชุม online

  ๗.  วางแผนจัดหา เก็บรักษา และซ่อมบำรุงโสตทัศนูปรณ์ของหน่วยงาน

  ๘.  บริหารจัดการห้องเรียน ห้องประชุม ห้องสอบ และห้องจัดอบรม รวมทั้งโสตทัศนูปรณ์ต่างๆ
        ให้พร้อมใช้

  ๙.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  วุฒิปริญญาตรี  ๒๐,๐๙๐  บาทต่อเดือน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 4415000 ต่อ 1119, 1126-1127
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ