รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดการลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบนอย่างบูรณาการและยั่งยืน จังหวัดลำปาง
 • เปิดรับสมัคร :
  12 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  16 ตุลาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ด้านวิศวกรรม
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.  คุณวุฒิปริญญาตรี  ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

        วิศวกรรมอุตสาหการ  หรือสาขาวิศวกรรมโยธา

  ๒.  สามารถจัดทำแผนงาน/วางแผน การควบคุม การตรวจสอบ การซ่อมบำรุง ให้คำปรึกษาแนะนำ

        เสนอแนะ ด้านงานระบบน้ำใช้ น้ำเสีย อัคคีภัย ปรับอากาศ โสตทัศนูปกรณ์ ไฟฟ้าแสงสว่าง

        ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้ากำลัง พลังงานในภาพรวม และยานพาหนะ ตรวจสอบ
        ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค

  ๓.  สามารถจัดทำ TOR ตามการออกแบบ และประเมินราคาก่อสร้าง-ปรับปรุง

  ๔.  สามารถควบคุมงานให้ดำเนินการตามแบบ ตรวจสอบพัสดุ/งานจ้างเหมา   

  ๕.  ถ้ามีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๖.  ไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

        เพื่อการจัดการลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบนอย่างบูรณาการและยั่งยืน อำเภอสบปราบ
        และอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางได้

  ๗.  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี และมีเกณฑ์ผ่านการทดสอบ
        ภาษาอังกฤษ คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

  ลำดับที่

  ประเภทคะแนนทดสอบ

  คะแนน

  IELTS (Academic Module)

  TOEFL IBT (Internet Based)

  ๒๙

  TOEFL- ITP

  ๓๙๐

  TOEFL- CBT

  ๙๐

  TOEIC

  ๔๐๐

  MU GRAD Test

  ๓๖

  MU-ELT

  ๕๖


  หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดลที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ก่อนสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกินสองปี นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษา จนถึงวันที่ปิดรับสมัครสรรหาหรือคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน คุณวุฒิปริญญาตรี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.  จัดทำ TOR ตามการออกแบบและประเมินราคาค่าก่อสร้าง-ปรับปรุง

  ๒.  ควบคุมงานให้ดำเนินการตามแบบ ตรวจสอบพัสดุ/งานจ้างเหมา

  ๓.  วางแผนการซ่อมแซมและการบำรุงรักษา 

  ๔.  จัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์งานซ่อมแซมให้ตรงตามแบบ

  ๕.  บริหารจัดการงานซ่อมแซมตามระยะเวลา เก็บข้อมูล จัดทำรายงานการซ่อมแซม และการ
        บำรุงรักษา

  ๖.  ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค เก็บข้อมูล วิเคราะห์โครงสร้าง วางแผนการดำเนินงาน

  ๗.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  วุฒิปริญญาตรี  ๒๐,๐๙๐  บาทต่อเดือน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 4415000 ต่อ 1119, 1126-1127
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :