รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ผู้ปฏิบัติงานสถาบันฯ
 • สังกัด :
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
 • เปิดรับสมัคร :
  7 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  22 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  โปรดอ่านเอกสารประกอบตำแหน่ง
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติทั่วไป

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปีนับถึงวันสมัคร หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)
  3. หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. มีความรู้ความสามารถในงานสารบรรณและธุรการ
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point และ Internet อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความรู้ความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี
  5. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  6. มีความกระตือรือร้น อดทน เสียสละ ละเอียดรอบคอบ ขยัน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีจิตบริการและมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
  7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้เมื่อจำเป็น
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณและธุรการ เช่น ร่างหนังสือราชการ เตรียมเรื่อง และเตรียมการสำหรับการประชุม ดูแลการประชุม บันทึกและทำรายงานการประชุม เป็นต้น
  2. ปฏิบัติงานด้านการติดต่อ นัดหมาย และประสานงานต่างๆ
  3. ปฏิบัติงานด้านพัสดุและครุภัณฑ์ ทำการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในสำนักงานและมหาวิทยาลัยเครือข่าย
  4. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี - 20,090 บาท

   

  • ประกันสังคม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

   

 • หมายเหตุ :
  พนักงานประจำสังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ มิได้เป็นพนักงานในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 201 5955
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :