รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานประจำห้องทดลอง
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะเทคนิคการแพทย์ ศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  16 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  10 ตุลาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  17 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. จบการศึกษาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น การใช้โปรแกรม MS Office หรือการสืบค้นข้อมูลทาง Internet การประสานงานโดยใช้ E-mail
  4. มีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
  5. มีทักษะในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม สามารถประสานงานกับองค์กรและชุมชนได้
  6. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และทำงานล่วงเวลาได้
  7. มีใจรักในงานบริการ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
  2. งานรับและเตรียมสิ่งส่งตรวจก่อนการวิเคราะห์
  3. เตรียมน้ำยาและอุปกรณ์สำหรับการตรวจวิเคราะห์ให้พร้อมใช้งาน
  4. จัดเก็บและเตรียมทิ้งสิ่งส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์
  5. ล้างทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
  6. ทำความสะอาด ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติการ
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เงินเดือน เดือนละ 8,690 บาท และค่าครองชีพเพิ่มเติม 1,500 บาท

  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เงินเดือน เดือนละ 9,400 บาท และค่าครองชีพเพิ่มเติม 1,500 บาท

  - ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน ถ้าไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4414371 ต่อ 2824
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :