รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักเทคนิคการแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะเทคนิคการแพทย์ ศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  21 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  17 ตุลาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  21 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
  3. มีใบประกอบวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์
  4. มีใจรักงานบริการ ตรงต่อเวลา มีวินัย สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  5. มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการติดต่อประสานงานที่ดี
  6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
  7. หากมีประสบการณ์ในการเจาะเลือด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการงานเทคนิคการแพทย์ โดยเฉพาะทาง งานวิเคราะห์โลหะหนักใน Clinical specimen และ Food sample (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. ทำการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์โดยทำการควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control) และเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์โลหะในเลือด (Proficiency Testing) และการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โลหะในปัสสาวะ (Interlaboratory comparison) รวมถึงเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์โลหะปนเปื้อนในตัวอย่างอาหาร (Proficiency Testing)
  3. ทำการรายงานผลและตรวจสอบผลการวิเคราะห์ที่รับผิดชอบ
  4. ทำหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ รวมถึงน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ
  5. บันทึกเอกสารต่าง ๆ และเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์ให้ครบถ้วน
  6. จัดทำ ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขเอกสารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 และ ISO 15189 : 2020
  7. ให้คำแนะนำและประสานงานผู้ใช้บริการเกี่ยวกับงานตรวจวิเคราะห์ที่รับผิดชอบ
  8. ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ
  9. ทำการเจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจทางงานเทคนิคการแพทย์ได้
  10. ปฏิบัติงานผู้ช่วยสอนในการเรียนการสอนนักศึกษาเทคนิคการแพทย์
  11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี เดือนละ 20,090 บาท
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  การตรวจสุขภาพประจำปี
  เงินเพิ่มเติมใบประกอบวิชาชีพ
  ค่าทำงานล่วงเวลา
  ประกันสังคม
  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  เงินชดเชย

 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน ถ้าไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4414371 ต่อ 2824
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :