รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักเทคนิคการแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะเทคนิคการแพทย์ ศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  21 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  17 ตุลาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  21 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
  3. มีใบประกอบวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์
  4. มีใจรักงานบริการ ตรงต่อเวลา มีวินัย สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  5. มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการติดต่อประสานงานที่ดี
  6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
  7. หากมีประสบการณ์ในการเจาะเลือด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Checkup) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
  2. ให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการเกี่ยวกับรายละเอียดการทดสอบ วิธีการวิเคราะห์ รวมถึงการให้คำแนะนำในการเก็บสิ่งส่งตรวจที่เหมาะสม
  3. ทำการเจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจอื่น ๆ ของผุ้รับบริการ เช่น Nasopharyngeal Swab เป็นต้น
  4. ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและรายงานผลการทดสอบ
  5. บริหารจัดการสิ่งส่งตรวจสำหรับการส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก ตลอดจนรายงานและรับรองผลการตรวจวิเคราะห์
  6. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านสุขภาพกับองค์กรหรือผู้รับบริการ
  7. ตรวจสอบและควบคุมน้ำยา วัสดุ และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์
  8. จัดทำเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี เดือนละ ๒๐,๐๙๐ บาท
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  การตรวจสุขภาพประจำปี
  เงินเพิ่มเติมใบประกอบวิชาชีพ
  ค่าทำงานล่วงเวลา
  ประกันสังคม
  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  เงินชดเชย

 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน ถ้าไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4414371 ต่อ 2824
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :