รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักกิจกรรมบำบัด
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
 • เปิดรับสมัคร :
  16 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  16 ตุลาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  24 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 45 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)  
  • คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ร่วมเยี่ยมบ้านกับทีมสหวิชาชีพ เพื่อประเมิน ป้องกัน และวางแผนการรักษาด้านกิจกรรมบำบัดแก่ผู้ป่วยที่บ้าน 
  • ปฏิบัติงานบริการป่วยในหน้าที่นักกิจกรรมบำบัดที่คลินิกองค์รวม เพื่อประเมิน ป้องกัน และวางแผนการรักษาด้านกิจกรรมบำบัด แก่ผู้ป่วยที่ส่งปรึกษาจากคลินิกองค์รวม คลินิกผู้สูงอายุ  และผู้ป่วยจากหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว
  • บันทึก จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยในระบบเก็บข้อมูลของภาควิชาฯ 
  • เข้าร่วมประชุมงานที่เกี่ยวข้อง ตามภาควิชาฯ ตามที่กำหนด  
  • เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ/สนับสนุนงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการรักษาพยาบาลของภาควิชาฯ ตามที่กำหนด
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

   

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท  
  • เงิน พ.ต.ส. 1,000 บาท  
  • เงินเพิ่มพิเศษ 1,500 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ  

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :