รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  หัวหน้างาน (งานเทคโนโลยีการศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารการศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  16 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  11 ตุลาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  2.2 กรณีสำเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 2.3 กรณีสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 2.2 ต้องมีประสบการณ์ทำงาน ด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ มีประสบการณ์ในการจัดการการศึกษาออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 2.4 กรณีมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งบริหารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา หรือ การจัดการการศึกษาออนไลน์ ไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้างาน หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบการสอน (Instructional Design) การพัฒนาสื่อและบทเรียน E-learning แบบ MOOC (Massive Open Online Course) โดยใช้ระบบจัดการเรียนรู้ (LMS: Learning Management System) เช่น Moodle และ edX จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ข้อ 2 ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และต้องมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้ง คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง
  ของหัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2556 ดังนี้

                              2.1 ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาขึ้นไป หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
  หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ด้านเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเห็นสมควร

                              2.2 กรณีสำเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

                              2.3 กรณีสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 2.2 ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
  ด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ มีประสบการณ์ในการจัดการการศึกษาออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

                              2.4 กรณีมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งบริหารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา
  หรือ การจัดการการศึกษาออนไลน์ ไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้างาน หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี

                          หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบการสอน (Instructional Design)
  การพัฒนาสื่อและบทเรียน E-learning แบบ MOOC (Massive Open Online Course) โดยใช้ระบบจัดการเรียนรู้ (LMS: Learning Management System) เช่น Moodle และ edX จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

                              2.5 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา

                              2.6 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) หรือข้าราชการพลเรือน
  ในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีคุณลักษณะสอดคล้องกับค่านิยมของมหาวิทยาลัย

                                     กรณีเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

                              2.7 กรณีเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย หรือมิได้เป็นบุคลากรตามข้อ 2.6 หากได้รับ
  การคัดเลือก จะต้องบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา

                              2.8 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหาร

                                      2.8.1 กรณีเป็นบุคลากรตามข้อ 2.6 ให้ยื่นหลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตร
  นักบริหารที่มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการหรือรับรอง

                                      2.8.2 กรณีเป็นบุคลากรตามข้อ 2.7 ให้ยื่นหลักฐานการผ่านอบรมหลักสูตรนักบริหาร

                                                 2.8.3 กรณีผู้ได้รับคัดเลือกยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหาร จะแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก และให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหาร ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

                         2.9 มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

                               กรณีเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ตามข้อ 2.7 ต้องยื่นหลักฐานคะแนนผล
  การทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่ปิดรับสมัคร โดยมีผลคะแนน
  การทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ดังนี้

                                      - คะแนน IELTS (Academic Module)        ไม่ต่ำกว่า       3        คะแนน

                                      - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based)      ไม่ต่ำกว่า       29      คะแนน

                                      - คะแนน TOEFL-ITP                               ไม่ต่ำกว่า       390    คะแนน

                                      - คะแนน TOEFL-CBT                             ไม่ต่ำกว่า       90      คะแนน

                                      - คะแนน TOEIC                                     ไม่ต่ำกว่า       400    คะแนน

                                      - คะแนน MU GRAD Test                        ไม่ต่ำกว่า       36      คะแนน

                                      - คะแนน MU-ELT                                   ไม่ต่ำกว่า       56      คะแนน

                              ทั้งนี้ ต้องยื่นหลักฐานคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้ารับการนำเสนอวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการสรรหาตามที่กำหนดไว้ หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการเข้าสู่กระบวนการสรรหาและคัดเลือก

              2.10 กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป และมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
  ก่อนเข้าศึกษา หากคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) จากประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ
  ให้สามารถยกเว้นการใช้คะแนนภาษาอังกฤษได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  -

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ข้อ 7 เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน จะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการสรรหา โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประสบการณ์ทำงาน ผลงาน รวมทั้งการนำเสนอวิสัยทัศน์และการให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการสรรหา โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ พร้อมเงินค่าตอบแทน 3,000 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6390,6296 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :