รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานขับรถยนต์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะ ICT ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  16 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  4 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ 3 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
  2. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี ถึง 45 ปี
  3. มีประสบการณ์ขับรถยนต์ หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีประสบการณ์ขับรถยนต์ เพื่อให้บริการ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ เช่น ดปรแกรม Microsoft Word เป้นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ทั้งในวันทำการ และวันหยุดราชการ หรือปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น
  7. มีจิตใจรับการให้บริการที่ดี มีจิตสำนึกความปลอดภัย และการรักษากฎข้อบังคับการจราจร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงาน 
  1. ขับรถยนต์ส่วนกลาง ในการให้บริการบุคลากร ในคณะฯ หรือขับรถยนต์ผู้บริหารคณะฯ
  2. ดูแล ตรวจเช็ค และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง
  3. บันทึกการเดินทาง บันทึกการใช้น้ำมัน ในการใช้รถยนต์คณะฯ
  4. รับส่งเอกสารสิ่งของต่างๆ ที่สำคัญ พร้อมกันในการขับรถยนต์
  5. รับส่งเอกสารสิ่งของระหว่างส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วนอาคารสถานที่ งานบริหารและอำนวยการได้ เมื่อถูกมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบข้อเขียน
  2. สอบสัมภาษณ์
  3. สอบภาคปฏิบัติ (ขับรถยนต์)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. ค่าจ้างตามคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 9,400 บาท
  2. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
  3. ประกันสังคม
  4. สวัสดิการของคณะฯ

 • หมายเหตุ :
  สามารถส่งใบสมัครได้ที่คณะ ICT ม.มหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2849-0909 หรือ 092-256-2214 E-mail: wanvisa.bua@mahidol.ac.th
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :