รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาจุลชีววิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  20 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  4 ตุลาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  11 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ 1 (งานด้านการศึกษา)
  1. จัดทำตารางสอน เอกสารการสอนและจัดทำแบบประเมินการเรียนการสอนของหลักสูตร บันทึกข้อมูลคะแนน ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรก่อนปริญญา, หลังปริญญาและบัณฑิตวิทยาลัย
  2. จัดตารางการเรียนการสอนทางห้องปฏิบัติการ สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตและประสานงานกับภาควิชาที่เกี่ยวข้อง 
  3. บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารเข้า-ออกของงานการศึกษา วิจัยและวิชาการ 
  4. จัดทำ Portfolio บันทึกข้อมูลนักศึกษาของหลักสูตร และข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของภาควิชาฯ 
  5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาฯ และงานระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
  ลักษณะงานที่ 2 (งานด้านสารบรรณ)
  1. ดำเนินงานด้านงานสารบรรณ และงานธุรการ, รับและตรวจสอบเอกสารรูปแบบกระดาษ และจากระบบ eDoc, บันทึกรับ-ส่งเอกสารในระบบ SiNet, จัดสรรเอกสารเข้าแฟ้มแยกตามสายงานของภาควิชาฯ, Scan เอกสารเข้าและออก พร้อมจัดเก็บ File เอกสาร, บันทึกรับ-ส่งเอกสารในระบบ eDoc, ตรวจสอบและออกเลขที่เอกสารอื่นๆ ได้แก่ พัสดุงบประมาณ ฯลฯ, บันทึกเอกสารเข้าแฟ้มเสนอเซ็นในแบบฟอร์ม
  2. ตรวจเอกสารออกจากแฟ้ม ได้แก่ ความครบถ้วนการลงนาม ฯลฯ, ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลของภาควิชาฯ เพื่อส่งต่อสายงานในระบบ eDoc เช่น จบการทำงาน, เวียนแจ้ง ฯลฯ, เวียนแจ้งเอกสารต่างๆ, ติดตามการตอบกลับของเอกสารต่างๆ, ให้บริการรับโทรศัพท์และประสานงาน, ประสานงาน เช่น ลงนามประชุม, แจกของ ฯลฯ, ช่วยรวบรวมข้อมูล เช่น จัดทำตรายาง ฯลฯ
  3. บันทึกการจองห้องประชุมภาควิชาฯ, ประสานงานทำป้ายใช้ห้องประชุม/จัดห้องประชุม, จัดทำบันทึกการเบิก-จ่ายวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน, ช่วยจัดทำและตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย เช่น บันทึกผู้ตรวจสอบ, ประทับตราในเอกสาร ฯลฯ, บันทึกตรวจสอบรายการรับโอนเงินคืน, จัดทำสำเนาเอกสาร ได้แก่ บิลใบเสร็จ ฯลฯ, ประสานงานและจัดอาหาร เครื่อมดื่มสำหรับการประชุมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารคุณภาพ ได้แก่ บันทึกด้านความปลอดภัย ฯลฯ, บันทึกข้อมูลการมาปฏิบัติงาน, ช่วยจัดทำเอกสารคุณภาพ, ช่วยตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของภาควิชาฯ ได้แก่ สไลด์ประชุมบุคลากร, รายงานต่างๆ ฯลฯ, อ่านเอกสารคุณภาพ, เข้าร่วมอบรม ประชุมต่างๆ
  5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ บันทึกการเบิกจ่ายหนังสือ / ประสานงานรับหนังสือให้ผู้รับบริการ, ประสานงานอาจารย์ / บุคลากรในภาควิชา, จัดของแจกบุคลากร, เข้าร่วมกิจกรรม, ช่วยจัดงานกิจกรรมของภาควิชา ฯลฯ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. การตรวจสุขภาพประจำปี
  4. เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
  5. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  6. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  7. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  8. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  9. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  10. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  11. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  12. เงินสวัสดิการสงเคราะห์
  13. ทุนการศึกษาบุตร

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :