รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยอาจารย์ (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ปฏิบัติงาน :
  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
 • เปิดรับสมัคร :
  12 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศหญิงหรือชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ เช่น
  • วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • วิทยาศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • การจัดการสิ่งแวดล้อมหรือการจัดการภัยพิบัติ
  • รัฐศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
  1. ต้องมีผลงานวิจัย หรืออยู่ในระหว่างการพัฒนาผลงานตีพิมพ์ หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดการภัยพิบัติ
  2. สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาที่วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานด้านการเรียนการสอน ตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
  2. งานด้านการวิจัยและบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย
  3. ประสานงานเครือข่ายภัยพิบัติ
  4. งานลักษณะอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. นำเสนอประวัติการทำงานและผลงาน (๑๕ นาที)
  2. นำเสนอแผนงานวิจัยที่สนใจ และเป้าหมายที่จะดำเนินการในอนาคต (๑๕ นาที)
  3. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (๑๕ นาที)
  4. สอบสอนในรายวิชาการจัดการภัยพิบัติหรือเผชิญเหตุฉุกเฉิน (๑๕ นาที)
  5. คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0822521583
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :