รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานห้องปฏิบัติการ (งานฝ่ายผลิตทางกระบวนการชีวภาพ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  21 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  14 ตุลาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  21 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีด้าน วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess Engineering) วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) วิทยาศาสาตร์การแพทย์ (Medical Science) อณูชีววิทยา (Molecular Biology) สาขาชีวเคมี (Biochemistry) หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านกระบวนการชีวภาพ หรือในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  - กระบวนการชีวภาพต้นน้ำ (upstream process) การเลี้ยง microbial cells และ mammalian cell culture ใน bioreactor

  - ด้านกระบวนการปลายน้ำ (downstream process) ด้านการทำ protein refolding การทำบริสุทธิ์โปรตีนด้วยเครื่องโครมาโทกราฟี (chromatography)

   

  - การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนเครื่องวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง

   

  - การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมยา หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  3. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี

  4. สามารถทำงานเป็นกะได้ (หากมีความจำเป็นครั้งคราว)

  5. ชอบความท้าทาย กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน

  6. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึง
  วันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ช่วยเหลือการวิจัยพัฒนาการผลิตสารชีววัตถุและงานวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องในระดับห้องปฏิบัติการและกึ่งอุตสาหกรรม
  2. จัดทำบันทึก และจัดเก็บเอกสารวิธีปฏิบัติงานและเอกสารควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องในกระบวนการวิจัยพัฒนาและการผลิต
  3. ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว ภาชนะต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งเก็บรักษา บำรุง ซ่อมแซมและตรวจสอบความพร้อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์และพื้นที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ

  ๒. โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 15,000.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-0917-18 ต่อ 305 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :