รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล (วางแผนอัตรากำลัง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานทรัพยากรบุคคล
 • เปิดรับสมัคร :
  21 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  12 ตุลาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  18 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  2
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารรัฐกิจ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านรัฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ หรือหากเป็นคุณวุฒิอื่นต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการวางแผนอัตรากำลัง วิเคราะห์อัตรากำลัง ไม่น้อยกว่า 2 ปี (ต้องแนบหนังสือรับรองการทำงาน)                               

  ๒. อายุไม่เกิน ๔๐ ปี

  ๓. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.เนินการวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลัง

  ๒.ดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่ง

  ๓.ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนย้าย การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

  ๔.ดำเนินการเกี่ยวกับการพ้นสภาพ และการเลิกจ้าง

  ๕.ดำเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ

  ๖.ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

  ๗. ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทุกประเภท

  ๘. ดำเนินการเกี่ยวกับจ้างต่อ ขยายระยะเวลาการจ้าง

  ๙. ดำเนินการดูแลโครงการคัดเลือกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป

  ๒. สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  ๓. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. อัตราเงินเดือน 20,090 บาท 

  2. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี 
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  5. ทุนการศึกษาบุตร
  6. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  7 .ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  8. วงเงินค่ารักษาพยาบาลรายปี (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  9 .สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :